หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสัตหีบ มุ่งมั่นจัดระบบการศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและวิชาการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 4 สาขา ได้แก่ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการโรงแรม (ทวิภาคี)

นอกจากการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพแล้ว วิทยาลัยฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสากลซึ่งรวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงได้เพิ่มขีดความสามารถด้าน "ภาษาจีน" อันเป็นภาษาที่ 3 ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนความสามารถในประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในแต่ละวิชาชีพอีกด้วย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ (เรียน จันทร์ - ศุกร์) โดยมีระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เพื่อให้นักศึกษาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด โดยมีระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร ปวส.ทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ การบัญชี การตลาด และ คอมพิวเตอร์ โดยแต่ละสาขาจะเน้นเนื้อหาทางด้านวิชาชีพในระดับขั้นสูง พร้อมทั้งเน้นทักษะทั้งสามภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) ในการสื่อสารทางธุรกิจและเน้นการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการประกอบวิชาชีพนั้นๆอีกด้วย หลักสูตรนี้เป็นที่ต้องการของตลาดการทำงานเพราะผู้จบนอกจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการ นักศึกษาจะมีทักษะขั้นสูงในแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆอีกด้วย

หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า โดยมีทั้งเรียนแบบภาคปกติและภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของนักศึกษามากที่สุด

สาขาที่เปิดสอน
หลักสูตร ปวช.และ ปวส.

การบัญชี (Accounting)

หลักสูตร ปวช.
สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านระบบการเงินพื้นฐานของธุรกิจ นักเรียนจะได้เรียนรู้การจัดการระบบการบัญชีการเงินเบื้องต้นในธุรกิจแต่ละขนาดธุรกิจเช่น การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีอุตสาหกรรม และการฝึกงานจริง เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ ระบบบัญชีกับธุรกิจต่างๆได้เป็นการสร้างพื้นฐานธุรกิจให้เข้มแข็งที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง

หลักสูตร ปวส.
สำหรับศึกษาที่มีความสนใจในด้านระบบการเงินขั้นสูงของธุรกิจ ซึ่งจะได้เรียนรู้การจัดการระบบการบัญชีชั้นสูง เช่น บัญชีทุน บัญชีชั้นสูง การตรวจสอบบัญชี และการฝึกงานจริง เป็นต้น หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการบัญชีขั้นสูง และสามารถทำงานในสาขาเฉพาะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีได้

การตลาด (Marketing)

หลักสูตร ปวช.
สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการทำธุรกิจต่างๆ การขายซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักเรียนจะได้เรียนรู้ระบบธุรกิจพื้นฐาน เช่น การจัดการธุรกิจเบื้องต้น พื้นฐานการเงิน การขาย และทักษะจากการฝึกงานจริง เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนสามารถใจพื้นฐาน การจัดการที่สำคัญของธุรกิจต่างๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่ชอบการทำธุรกิจหรือการขาย

หลักสูตร ปวส.
สำหรับหลักสูตรนี้จะเจาะลึกทางด้าน Margeting ของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีทักษะขั้นพื้นฐานในสาขางานด้านนี้ อีกทั้งสร้างความเข้าใจและสามารถใช้ทักษะประยุกต์ความรู้ด้านการตลาดประกอบธุรกิจของตนเองหรือทำงานสาขานี้ได้ โดยนักศึกษาจะได้เรียนวิชาบริหารธุรกิจต่างๆเช่น กลยุทธ์การตลาด การบริหารธุรกิจค้าปลีก และการฝึกงานจริง เป็นต้น

คอมพิวเตอร์ (Computer)

หลักสูตร ปวช.
นักเรียนที่มีความสนใจทางด้าน IT หรือคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจ หลักสูตรนี้จะสามารถตอบโจทย์ของนักเรียนได้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาทางคอมพิวเตอร์ต่างๆที่นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ อาทิ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระบบ IT สำนักงาน การสร้างเว็บไซต์ และการฝึกงานจริงเป็นต้น หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะจะประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือทำงานในสายพาณิชย์

หลักสูตร ปวส.
สำหรับหลักสูตรนี้จะเจาะลึกทางด้าน คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ นักศึกษาจะมีทักษะขั้นพื้นฐานในด้านเทคโนโลยี อาทิ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ระบบสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนจะสามารถใช้ทักษะประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานในสายอาชีพหรือประกอบธุรกิจของตนเองได้

การโรงแรมทวิภาคี (Hospitality)

หลักสูตร ปวช.
สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านการบริการและระบบการทำงานในโรงแรมรวมถึงการท่องเที่ยว นักเรียนจะได้เรียนรู้ระบบโรงแรมเบื้องต้นใน เช่น การทำงานแผนกต้อนรับ การจัดการห้องพัก และการฝึกงานจากสถานที่จริง เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจระบบธุรกิจโรงแรมและงานด้านการบริการอีกด้วย

ประเภทหลักสูตร

ภาคปกติ

เรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เรียนเวลา 08.40 -15.00 น.

ปวช.

ปวส.

ภาคพิเศษ

เรียน วันอาทิตย์วันเดียว เรียนเวลา 08.30 - 16.30 น.

ปวส.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สมัครเรียน

ปฎิทินการศึกษา

© 2015 STC College Inc.