หน้าแรก > research

งานวิจัย

งานวิจัยอาจารย์

การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้การ์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตัวเอง
ในการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเมื่อพัฒนาการวิจัยในการจำคำศัพท์ภาษาจีน และการอ่านออกเสียง คําศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 ห้อง 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน ด้วยวิธีการประเมิณโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีระยะเวลาใน การวิจัยทั้งสิ้น 1 ภาคเรียน
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์เพิ่มขึ้นและมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนได้ถูกต้องและชัดเจนกว่าเดิมด้วยวิธีแบบอ่าน ท่องจำ

เพิ่มเติม >>

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการขายตรง
ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนสาขางานการขายมีพื้นค่อนข้างอ่อนในด้านการเสนอขายสินค้า ส่งผลให้ความเข้าใจในวิชาการตลาดจึงไม่ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงทำการทดลองสอนโดยวิธีสร้างความสามารถในการใช้เทคนิคการขายจากเหตุการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์ผลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการขายและการเข้าใจในวิชาการตลาดสูงขึ้นโดยวัดจากผลคะแนนของนักศึกษาในวิชาการตลาด

เพิ่มเติม >>

 

ระบบคอมพิวเตอร์ CAI กับการเรียนการสอนภาษาจีน
การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted Instruction : CAI) มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน จะทำให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนปกติ ยิ่งไปกว่านั้นการประยุกต์ใช้ระบบ CAI เปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้เรียนโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา สามารถเรียนซ้ำในบทที่ต้องการได้เสมอ

เพิ่มเติม >>

 

การพัฒนาทักษะด้านการบัญชี ด้วยแบบฝึกการใช้สูตรคำนวณในการทำงบทดลอง
การสร้างแบบฝีกการใช้สูตรคำนวณในการทำงบทดลอง มาใ่ช้ในการเรียนการสอน วิชา การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียน สามารถใช้สูตรคำนวนในการทำงบทดลองได้ ช่วยปูพื้นฐานความชำนาญด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านบัญชีคอมพิวเตอร์ต่อไป

เพิ่มเติม >>

 

การพัฒนาผู้เรียนด้วยสื่อประสม วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการใช้สื่อประสมวิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนทีมีผลการเรียนต่ำ ได้ศึกษาสื่อประสมด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อน ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม Visual Basic 6.0 มากยิ่งขึ้น เพื่อนำผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากใช้สื่อประสม ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาอื่นๆ ต่อไป

เพิ่มเติม >>

 

สื่อการสอน

สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงานสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระและเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

เพิ่มเติม >>

 

© 2015 STC College Inc.